Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://swarzedz.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2021-01-10
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Kaźmierczak
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 616514102

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Swarzędz, ul. Rynek 1

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje na parterze, po lewej stronie. Zastosowany system numerkowy wyposażony w wywoływanie głosowe.

Pozostała część budynku jest niedostępna dla wszystkich interesantów.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). 


Swarzędz, ul. Poznańska 25

W budynku znajdują się: Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Spraw Obywatelskich

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Wydziały Urzędu oraz Urząd Stanu Cywilnego znajdują na II kondygnacji. Zastosowany system numerkowy wyposażony w wywoływanie głosowe. 

Pozostałą część budynku zajmują inne podmioty.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na II kondygnacji. W budynku jest winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II kondygnacji. Klucz do toalety znajduję się w pokoju 205. 

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). 


Swarzędz, ul. Dworcowa 24

W budynku znajdują się: Straż Miejska i Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

Do budynku prowadzi 1 wejście z poziomu chodnika.

Na parterze znajduję się dyżurka Straży Miejskiej.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze i I pietrze. W budynku jest winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parkingu przy pętli autobusowej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).